Stadgar för ideella föreningen Välkommen till Värmdö

Stadgar

§ 1. Namn

Föreningens namn är Välkommen till Värmdö.

 

§ 2. Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål 

 • Att på ett inkluderande vis arbeta med integration och samverkan på ett lokalt plan 

 • Att värna de mänskliga rättigheterna och allas lika värde

§ 3. Säte 

Styrelse skall ha sitt säte i Värmdö.

 

§ 4. Organ

Föreningens organ är: 1) Årsmötet

2) Styrelsen

3) Revisor

 

§ 5. Medlemskap

Föreningen är öppen för personer som vill verka för alla människors lika värde och som respekterar de mänskliga rättigheterna och som vill bidra till gemenskap och inkludering. Bidraget är utifrån ens egna förutsättningar, man kan bidra med tid, saker, kompetens, nätverk, entusiasm, pengar eller annat för organisationen användbart.

 

§ 6. Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen antingen genom fb-gruppen Välkommen till Värmdö eller direkt till styrelsen. 

 

§ 7. Utträde och uteslutning

Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde kan ske när som helst genom att det meddelas skriftligen. Medlem som motverkar föreningens syften kan uteslutas. Detta sker då genom enhälligt beslut fattat av styrelsen. Uteslutning sker med omedelbar verkan ifall inget annat överenskoms med den uteslutna medlemmen.

§ 8. Medlemsavgift och serviceavgift

Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej. 

§ 9. Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före maj månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när 2/3-delar av styrelsen så finner eller när 2/3-delar av föreningens medlemmar så påkallar. 

Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 14 dagar före årsmötesdagen.

 

§ 10. Rösträtt vid årsmöte: 

Alla som har erhållit medlemskap har rösträtt. 

Årsmötet är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. 

Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisor. 

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. 

För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. 

Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val.

§ 11. Förslag till ärenden vid årsmöte

Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 14 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

 

Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 12. Ärenden på årsmötet

 1. Årsmötets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Val av ordförande och protokollförare

 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll

 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna

 6. Fastställande av dagordning

 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

 8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Fastställande av årsavgifter

 11. Val av ordförande

 12. Val av övriga ordinarie ledamöter

 13. Val av en revisor

 14. Övriga frågor

 15. Årsmötets avslutande

 

§ 13. Styrelsen

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör och minst tre och högst åtta ledamöter och minst 0 och högst fem suppleanter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

§ 14. Styrelsens åligganden m.m.

Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen. 

 

Det åligger styrelsen 

att verkställa av årsmötet fattade beslut

att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper

att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår.

att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar

 

 Styrelsen bemyndigas särskilt att för förenings räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom. 

§ 15. Föreningens ledning och firmateckning

Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas

 

Ordföranden och kassören har rätten att teckna firman var för sig. 

§ 16. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 17. Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en revisor. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 18. Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av föreningsstämma.

Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast en månad före årsmötet. Förslaget skall senast två veckor före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Till kallelse bifogas förslag jämte eventuellt yttrande.

 

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

 

§ 19. Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig. 

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och städjas av minst 2/3 av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna. 

Beslutas om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar området.

 

§ 20. Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.